MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (www.phocagoods.com)

 

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : PH EĞİTİM GIDA TURİZM TEKSTİL İŞETMECİLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Birlik Mahallesi 408. Sokak 9/11 Çankaya, Ankara
Telefon : +90 554 889 97 05
E-mail : [email protected]
1.2- ALICI BİLGİLERİ:
Adı/Soyadı: ...
Adresi: ...
Telefon: ...
E-posta: ...

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait phocagoods.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. SATICI ürün bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 3- TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakan : Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Platform : SATICI’ya ait www.phocagoods.com adlı internet sitesini
SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti www.phocagoods.com adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Tarih: ...

...

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Toplam Ürün Bedeli: .. Tl
Kargo Ücreti: ... Tl
Toplam Sipariş Bedeli: ... Tl
Sipariş Tarihi: ...
Ödeme Şekli ve Planı: ...
Teslim Şartları: Alıcıya Teslim
Teslim Alacak Kişi: ...

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1- Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. ALICI, phocagoods.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3- ALICI Madde 1.2’de belirttiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin alıcının belirttiği mail adresine gönderilen nüshasının ALICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
5.9- Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI
27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 2. Maddesinin (ğ) nolu bendinde yer alan düzenleme gereği “Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine” ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. SATICI ALICI’nın satın aldığı ürünlerin kargoya teslim edilmemiş olması koşuluyla ALICI’ya cayma hakkı tanır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
ALICI’nın ürünün tadı ve kokusunda değişiklik farketmesi, kırılmış olması, ambalajının bozulmuş olması durumlarında aşağıdaki koşulları yerine getirerek ürünü iade etmesi mümkündür:
İade talebi, ürünlerin teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ve ürünün son kullanım tarihi geçmeden SATICI’ya iletilmelidir.
İade edilen ürün ile birlikte orijinal fatura teslim edilmelidir.
İadeler mutlak surette orijinal kutu/tabak veya ambalajı/etiketi ile birlikte yapılmalıdır.
İade edilen ürünlerin yanında ALICI’ya promosyon olarak gönderilmiş ürünlerin de iadesinin mutlak surette yapılması gerekmektedir.
Son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmış olan ve taze ürün özelliği bozulmuş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
8.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.
8.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. YÜRÜRLÜK
9.1.9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.